ARBEIDSMARKEDSTILTAK
Dersom du av en eller annen årsak har utfordringer i å møte de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Kan vi her på Kvænangen Produkter, kanskje hjelpe deg.

VI TILBYR!

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING
For deg som trenger tilrettelagt arbeidstrening.
VARIG TILRETTELAGT ARBEID
For deg som har fått, eller venter å få innvilget uførepensjon.

Litt om

Kvænangen Produkter AS, kan tilbyd deg en meningsfylt hverdag med ulike tiltak og arbeidsoppgaver.

Våre tiltak skal bidra til å:

Styrke kompetansen og evnen til arbeid.
Øke muligheten for vanlig arbeid.
Skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft.
Forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet.
Hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet.

Dersom du av en eller annen årsak har utfordringer i å møte de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Kan vi her på Kvænangen Produkter, kanskje hjelpe deg. Gjennom ulike tiltak vil vi kunne avklare dine forutsetninger og behov.

...

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak for deg som har behov for å utforske dine muligheter og behov, ved å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø. AFT er tenkt som første del av en arbeidstrening og skjer før du eventuelt blir utplassert i en ordinær bedrift, for videre arbeidstrening. Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Det kan i tillegg gis en tilrettelagt opplæring, og den kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. Arbeidsforberedende trening har som hovedregel ha en varighet på inntil et år, men med en mulighet for en forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine, ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. NAV dekker utgifter til livsopphold for deltakeren. På denne måten kan tiltaket være en inngangsport til arbeidslivet.

Badderen båthavn
Fyringsved av bjørk

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hvis du får/har uførepensjon og ønsker arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. VTA er tidsubegrenset, men det vil jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomhet og det kan da gis permisjon inntil seks måneder. Selv om du er utplassert på en ordinær arbeidsplass, så vil du få oppfølging og tilrettelegging fra oss i permisjonstiden.